Rahim Khan

Air Marshal A Rahim Khan, Hilal-i-Juraat