PAF JF -17 Thunder

0
824
Photo 4299
Photo 4299

PAF JF -17 Thunder, Reg: 10-114 – Photo by Tahir Sultan